Política de Privacidade

1.- TRATAMENTO DE DATOS

ANTAXURADA S.L., con CIF: B15984065, informa a través da súa web www.xandobela.info sobre a súa política de privacidade respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal de calquera titular co/a que manteña unha relación na que se requira o tratamento dos seus datos.

As operacións, xestións e procedementos técnicos que se realicen de maneira automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, o almacenamento, a modificación, a transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais, sen perxuizo do indicado no apartado 4 desta política.

2.- LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO

A base da lexitimación do tratamento de Datos Persoais será a que resulte da relación contractual ou precontractual, a laboral ou calquera outra que se requira para o tratamento de datos, tales como o consentimento expreso.

3.- COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS

No caso de recibir comunicacións por estes medios (correos electrónicos, mensaxes de resposta automatizada de formularios, e outros sistemas de comunicación) informámoslle que as mensaxes diríxense exclusivamente ao seu destinatario/a e pode conter información privilexiada ou confidencial. Se non é vd. o/a destinatario/a indicado/a, queda notificado de que a utilización, divulgación e/ou copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente.

De conformidade co establecido na Ley 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, e a Directiva 2002/58/CE comunicámoslle que no suposto de que non desexe recibir comunicacións e informacións de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica, nolo indique por esta mesma vía indicando no asunto "BAIXA COMUNICACIÓNS COMERCIAIS" para que os seus datos personais sexan dados de baixa da nosa base de datos. A súa solicitude será accionada nun prazo de 10 días desde o seu envío. No suposto de que non recibamos contestación expresa pola súa parte, entenderemos que acepta e autoriza que a nosa empresa siga realizando as referidas comunicacións.

4.- RESPONSABLES DO TRATAMENTO:

En cumprimento da lexislación vixente en Protección de Datos indicámoslle que os datos persoais que Vd. nos facilita de forma voluntaria por calquera dos nosos medios de recollida de información serán incorporados a tratamentos automatizados e/ou manuais, sendo ANTAXURADA S.L. a Responsable de ditos tratamentos. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obriga legal.

Asimesmo, declara e garantiza que mantén os niveis de seguridade para a protección de datos persoais conforme dispón a lexislación vixente, e que ten establecido todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a pérdida, mal uso, alteración, acceso non autorizado, roubo dos datos facilitados polos interesados e para que os seus empregados e empregadas observen ditas prescricións, así como o deber de segredo sobre os datos obxecto da protección e demais obrigas de confidencialidade vixentes.

Os datos serán conservados mentras dure a relación que xera dito tratamento ou durante os anos necesarios para o cumprir as obrigas legais. Unha vez finalizada a relación que xustifica o tratamento de datos, estes serán bloqueados conforme ao disposto na normativa, transcurrido o prazo legalmente establecido serán eliminados. (ver en cada finalidade o prazo de conservación).

A normativa de protección de datos confírelle á/ao titular dos datos persoais os seguintes dereitos:

 • Dereito a revocar calquera consentimento prestado previamente.
 • Dereito de acceso: Coñecer que tipo de datos se están tratando e as características do tratamento que se leva a cabo.
 • Dereito de rectificación: Poder solicitar a modificación dos datos que sexan inexactos ou non veraces
 • Dereito de portabilidade: Poder obter unha copia en formato interoperable dos datos que estean sendo tratados.
 • Dereito á limitación do tratamento nos casos que considere que non é necesario.
 • Dereito de cancelación: Solicitar o cese do tratamento dos datos e a sú supresión cando xa no sexa necesaria a súa conservación
 • Dereito a interpor unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid - FAX: 914483680- TELF: 901 100 099- E-mail: ciudadano@agpd.es
 • Se desexa máis información respecto ao tratamiento dos seus datos, rectificar aqueles que sexan inexactos, opoñerse e/ou limitar algún tratamento que considere que non é necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan necesarios, pode dirixirse por escrito a: ANTAXURADA S.L. en AVDA. QUIROGA PALACIOS, 6 BAIXO , 15703- SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA) ou mediante correo electrónico a info@xandobela.info
  • Dita comunicación deberá reflexar a seguinte información: Nome e apelidos do/a usuario/a, a petición de solicitude, o domicilio e os datos acreditativos.
  • O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario/a. Non obstante, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal da autorizada. En tal caso, deberase aportar a documentación que acredite esta representación do/a interesado/a.

FINS DOS TRATAMENTOS DE DATOS:

Detallamos a continuación os fins dos tratamentos de datos levados a cabo por algún ou todos os Responsables de Tratamento enumerados anteriormente:

 • XESTIÓN LABORAL: Xestión da relación laboral cos empregados e empregadas; tratamiento dos datos necesarios para o mantemento da relación laboral: xestión de nóminas, formación... Os datos proporcionados conservaranse durante os prazos previstos pola lexislación fiscal e laboral e os necesarios para cumprir as obrigas legais.
 • XESTIÓN FISCAL CONTABLE: Xestión dos datos necesarios para o cumprimento das obrigas fiscais e contables da empresa. Os datos conservaranse os prazos previstos pola lexislación fiscal.
 • XESTIÓN DE CLIENTES: Poder prestar os servizos contratados e facturar os mesmos. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigas legais.
 • XESTIÓN DE POSIBLES CLIENTES / CONTACTOS: Xestión dos datos necesarios dos/as clientes para poder enviarlles publicidade relacionada cos nosos productos e servizos por calquera medio dispoñible, enviar orzamentos de servizos e/ou productos, e invitalos a eventos do seu interese. Os datos proporcionados conservaranse mentres non solicite o cese de dito tratamento.
 • RELACIÓNS CON PROVEEDORES: Xestión dos datos de proveedores para poder realizar pedidos e facturar os servizos. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigas legais.
 • XESTIÓN HISTORIAL CLÍNICO. Xestión dos datos de saúde dos/as clientes necesarios para o normal funcionamiento da empresa (elaboración e control do historial clínico das/os doentes). Os datos conservaranse mentres non se solicite a cancelación expresa do tratamento e o tempo legalmente establecido pola lexislación específica que regula o tratamento do Historial Clínico.
 • SELECCIÓN DE PERSOAL / XESTIÓN RRHH: Xestión dos datos de participantes en procesos de selección de persoal e xestión de todos aqueles currículos e outras informacións aportadas por candidatos/as a un posto de traballo e o de mantelos/as informados das distintas vacantes a un posto de traballo que se produzan na nosa organización. Os datos proporcionados conservaranse ata a adxudicación dun posto de traballo ou ata que se exerza o dereito de cancelación sobre dito tratamento (non superando en ningún caso o ano). En todo momento o/a candidato/a pode opoñerse ou limitar o alcance do tratamento dos seus datos.
 • ORGANIZACIÓN DE EVENTOS: Xestión dos datos de clientes para poder organizar eventos (cursos, palestras, concursos e outras actividades de difusión) por parte de calquiera dos Responsables do Tratamento. Os datos proporcionados conservaranse mentres non se solicite o cese de dito tratamento ou durante os anos necesarios para a xustificación da actividade.
 • XESTION MULTIMEDIA: Xestión das imaxes e/ou videos captadas nos diferentes eventos organizados pola empresa para a difusión da actividade e/ou xustificación da mesma. Os datos serán conservados mentres teña relevancia a difusión da actividade ou ata que se solicite a cancelación da mesma.
 • XESTIÓN COMERCIO ELECTRÓNICO. Xestión dos datos necesarios para poder realizar a xestión da tenda online, tramitar os pedidos e o envío dos mesmos. Os datos conservaranse mentres non se solicite o cese de dito tratamento.
 • XESTIÓN EXPEDIENTES: Xestión dos datos dos usuarios/as ou os titores/as legais necesarios para o contacto, xestión comercial, oferta de servizos/productos así como a xestión de traballos realizados e facturación. Os datos conservaranse indefinidamente ata a solicitude do cese de dito tratamento.